กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

.. 3 4 5 6 7 ..
11/10/2563
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว32 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2563
18/9/2563
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563
3/8/2563
โทรสารในราชการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 22 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2563
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 320400 ครั้ง