กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

โทรสาร สั่งการจังหวัด 60-61

1 2
7/9/2560
จัดการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ และ หนังสือยุติการประชุม
6/11/2560
ด้วนที่สุดที่ มท 0622/ว ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 การประชุม ผ่าน web conference ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เริ่ม 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 o เป็นต้นไป
5/8/2560
โทรสารในราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุดที่มท0622/ว08722 ลงวันที่ 5 ส.ค. 60 แจ้งจังหวัดให้ส่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ และประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยทางช่องทางupload
31/5/2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ว299 ลว. 31 พ.ค. 60 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367132 ครั้ง