กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง)

1 2
7/11/2562
เรียน ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต ทุกเขต ที่ มท 0624 (บกภก) 0624/ว 331 ลงวันที่ 7 พ.ย.62 เรื่อง การติดตามการจัดการทรัพยากรของ ศูนย์ ปภ.เขต ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
24/7/2562
ว 4354 ลง 22 ก.ค. 62 หนังสือสั่งการภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
19/7/2562
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกน้อย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๔ (กอปภ.ก.) /ว 126 ลง 19 ก.ค.62
18/3/2562
เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ด่วนทีสุดที่ มท. 0624(บก.ปภ.ช.) / ว 15 ลงวันที่ 15 มี.ค.62
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367137 ครั้ง