กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง)

1 2
29/1/2562
ด่วนที่สุด ที่ มท 0624 (บกปภ.ช.)/ว 7 วงวันที่ 28 มกราคม 256 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562
3/8/2562
เรียน ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต ทุกเขต ว 138 ลงวันที่ 2 ส.ค.62 ให้สรุปรายงานสนับสนุนเครื่องจักร การขาดแคลนน้ำ ฝนททิ้งช่วง
3/8/2562
ว 137 ลงวันที่ 2 ส.ค.62 เรียน ผวจ. ช่วยภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด การให้ความช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283831 ครั้ง