กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม
เอกสารคู่มือ เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย) เครื่องจักรกลสาธารณภัย ผลการปฏิบัติงาน 1784 (สายด่วนนิรภัย) ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อกฏหมาย การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) สรุปรายงาน สถานการณ์ทั่วไป พายุ ปาบึก 2562 เอกสารประชุม ภัยแล้ง 18 มีนาคม 2562 ติดตามสถานีอวกาศเทียนกง-1 ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure :SOP) ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง) ข้อมูลประกาศภัย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สรุปรายงานสาธารณภัย (PMOC) อาสาสมัคร (อปพร. OTOS, ERT) สถิติข้อมูล อุทกภัย สถิติข้อมูล ภัยแล้ง สถิติข้อมูล สึนามิ สถิติข้อมูล สารเคมี/วัตถุอันตราย สถิติข้อมูล ภัยหนาว สถิติข้อมูล แผ่นดินไหว สถิติข้อมูล วาตภัย สถิติข้อมูล อัคคีภัย สถิติข้อมูล อื่น ๆ สถิติข้อมูลสาธารณภัย หนังสือสถิติสาธารณภัย PowerPoint ข้อมูลวิชาการ เอกสารการประชุม กอปภ.ก. (ไฟป่าหมอกควัน) 6 ธ.ค. ุ60 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

ข้อมูลวิชาการ

1 2 3 4 5 ..
12/6/2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจาก ปัญหาอุทกภัย 2. Infographic การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยง ต่อการเกิดเหตุอุทกภัย มี 3 Infographic
11/11/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันตกบางแห่ง ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย จำนวน 1 ชุด 2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย จำนวน 1 ชุด
13/6/2565
สิ่งที่สิ่งมาด้วย 1. รายชื่อสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 1 ชุด 2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย จำนวน 1 ชุด
15/2/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายชื่อสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ฯ 2. คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 340291 ครั้ง