กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม
เครื่องจักรกลสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการปฏิบัติงาน 1784 (สายด่วนนิรภัย) ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ เอกสารคู่มือ เอกสารประชุม ภัยแล้ง 18 มีนาคม 2562 พายุ ปาบึก 2562 การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) สรุปสาธารณภัยรายสัปดาห์ แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย) ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อกฏหมาย สรุปรายงาน สถานการณ์ทั่วไป ติดตามสถานีอวกาศเทียนกง-1 ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure :SOP) ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง) ข้อมูลประกาศภัย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ข้อมูลบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สรุปรายงานสาธารณภัย (PMOC) อาสาสมัคร (อปพร. OTOS, ERT) สถิติข้อมูล อุทกภัย สถิติข้อมูล ภัยแล้ง สถิติข้อมูล สึนามิ สถิติข้อมูล สารเคมี/วัตถุอันตราย สถิติข้อมูล ภัยหนาว สถิติข้อมูล แผ่นดินไหว สถิติข้อมูล วาตภัย สถิติข้อมูล อัคคีภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี สถิติข้อมูล อื่น ๆ สถิติข้อมูลสาธารณภัย หนังสือสถิติสาธารณภัย PowerPoint ข้อมูลวิชาการ เอกสารการประชุม กอปภ.ก. (ไฟป่าหมอกควัน) 6 ธ.ค. ุ60 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

ข้อมูลวิชาการ

1 2 3 4 5 ..
12/1/2565
ข้อมูลจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
10/11/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 1 ชุด 2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย จำนวน 1 ชุด
18/6/2564
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจารณาใช้ประโยชน์ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษข้างต้น และปรับใช้กับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด
15/1/2564
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้แจ้งข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาด ปี พ.ศ. 2564 โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยสถานที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุการระบาด ได้แก่ บ้านเรือนในชุมชน สถานที่ที่มีการรวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และโรงพยาบาล ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 928 อำเภอ 13 จังหวัด โดยมีกลุ่มเสี่ยงในเด็กวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อาจตั้งครรภ์
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 290000 ครั้ง