กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม
เอกสารคู่มือ เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย) เครื่องจักรกลสาธารณภัย ผลการปฏิบัติงาน 1784 (สายด่วนนิรภัย) ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อกฏหมาย การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) สรุปรายงาน สถานการณ์ทั่วไป พายุ ปาบึก 2562 เอกสารประชุม ภัยแล้ง 18 มีนาคม 2562 ติดตามสถานีอวกาศเทียนกง-1 ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure :SOP) ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง) ข้อมูลประกาศภัย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สรุปรายงานสาธารณภัย (PMOC) อาสาสมัคร (อปพร. OTOS, ERT) สถิติข้อมูล อุทกภัย สถิติข้อมูล ภัยแล้ง สถิติข้อมูล สึนามิ สถิติข้อมูล สารเคมี/วัตถุอันตราย สถิติข้อมูล ภัยหนาว สถิติข้อมูล แผ่นดินไหว สถิติข้อมูล วาตภัย สถิติข้อมูล อัคคีภัย สถิติข้อมูล อื่น ๆ สถิติข้อมูลสาธารณภัย หนังสือสถิติสาธารณภัย PowerPoint ข้อมูลวิชาการ เอกสารการประชุม กอปภ.ก. (ไฟป่าหมอกควัน) 6 ธ.ค. ุ60 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

1 2 3 4 5
19/2/2564
1.บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ 1575 ลว 19 ก.พ. 64 2.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว 260 ลว 19 ก.พ.64
9/12/2563
โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ ว 224 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
21/1/2563
แบบสรุปข้อมูลการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563” ขอให้รายงานครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ครั้งต่อไปรายงานทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 น. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Centraleoc.office@gmail.com
1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 316943 ครั้ง