กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม
เครื่องจักรกลสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการปฏิบัติงาน 1784 (สายด่วนนิรภัย) ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ เอกสารคู่มือ เอกสารประชุม ภัยแล้ง 18 มีนาคม 2562 พายุ ปาบึก 2562 การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) สรุปสาธารณภัยรายสัปดาห์ แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย) ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อกฏหมาย สรุปรายงาน สถานการณ์ทั่วไป ติดตามสถานีอวกาศเทียนกง-1 ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure :SOP) ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง) ข้อมูลประกาศภัย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ข้อมูลบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สรุปรายงานสาธารณภัย (PMOC) อาสาสมัคร (อปพร. OTOS, ERT) สถิติข้อมูล อุทกภัย สถิติข้อมูล ภัยแล้ง สถิติข้อมูล สึนามิ สถิติข้อมูล สารเคมี/วัตถุอันตราย สถิติข้อมูล ภัยหนาว สถิติข้อมูล แผ่นดินไหว สถิติข้อมูล วาตภัย สถิติข้อมูล อัคคีภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี สถิติข้อมูล อื่น ๆ สถิติข้อมูลสาธารณภัย หนังสือสถิติสาธารณภัย PowerPoint ข้อมูลวิชาการ เอกสารการประชุม กอปภ.ก. (ไฟป่าหมอกควัน) 6 ธ.ค. ุ60 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย)

1 2 3 4 5 ..
31/10/2565
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด ปี 2565
25/11/2564
แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง 2564
8/2/2564
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้น
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 280326 ครั้ง