กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม
เครื่องจักรกลสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการปฏิบัติงาน 1784 (สายด่วนนิรภัย) ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ เอกสารคู่มือ เอกสารประชุม ภัยแล้ง 18 มีนาคม 2562 พายุ ปาบึก 2562 การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) สรุปสาธารณภัยรายสัปดาห์ แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย) ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อกฏหมาย สรุปรายงาน สถานการณ์ทั่วไป ติดตามสถานีอวกาศเทียนกง-1 ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure :SOP) ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง) ข้อมูลประกาศภัย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ข้อมูลบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สรุปรายงานสาธารณภัย (PMOC) อาสาสมัคร (อปพร. OTOS, ERT) สถิติข้อมูล อุทกภัย สถิติข้อมูล ภัยแล้ง สถิติข้อมูล สึนามิ สถิติข้อมูล สารเคมี/วัตถุอันตราย สถิติข้อมูล ภัยหนาว สถิติข้อมูล แผ่นดินไหว สถิติข้อมูล วาตภัย สถิติข้อมูล อัคคีภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี สถิติข้อมูล อื่น ๆ สถิติข้อมูลสาธารณภัย หนังสือสถิติสาธารณภัย PowerPoint ข้อมูลวิชาการ เอกสารการประชุม กอปภ.ก. (ไฟป่าหมอกควัน) 6 ธ.ค. ุ60 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

8/8/2561
หนังสือเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 15-16 ส.ค.61 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
23/2/2564
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบวิถีชีวิตและ ความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เมือง และแหล่งท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้มีก่อสร้างอาคารสูงเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ที่ทำงาน ศูนย์การค้า โรงแรม หรืออื่นๆ อาคารสูงส่วนใหญ่จะใช้เป็นอาคารสาธารณะจึงมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยขึ้น ประกอบกับอาคารสูงเป็นอาคารที่มีผู้ใช้อาคารจำนวนมากเมื่อมีความเสี่ยงสูงก็จะส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย นับเป็นภัยที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและมีเอกภาพ ในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 299769 ครั้ง