กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการปฏิบัติงาน 1784 (สายด่วนนิรภัย) ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ เอกสารคู่มือ เอกสารประชุม ภัยแล้ง 18 มีนาคม 2562 พายุ ปาบึก 2562 การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) สรุปสาธารณภัยรายสัปดาห์ แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย) ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อกฏหมาย สรุปรายงาน สถานการณ์ทั่วไป ติดตามสถานีอวกาศเทียนกง-1 ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure :SOP) ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง) ข้อมูลประกาศภัย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ข้อมูลบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เครื่องจักรกลสาธารณภัย สรุปรายงานสาธารณภัย (PMOC) อาสาสมัคร (อปพร. OTOS, ERT) สถิติข้อมูล อุทกภัย สถิติข้อมูล ภัยแล้ง สถิติข้อมูล สึนามิ สถิติข้อมูล สารเคมี/วัตถุอันตราย สถิติข้อมูล ภัยหนาว สถิติข้อมูล แผ่นดินไหว สถิติข้อมูล วาตภัย สถิติข้อมูล อัคคีภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี สถิติข้อมูล อื่น ๆ สถิติข้อมูลสาธารณภัย หนังสือสถิติสาธารณภัย PowerPoint ข้อมูลวิชาการ เอกสารการประชุม กอปภ.ก. (ไฟป่าหมอกควัน) 6 ธ.ค. ุ60 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ

1 2 3
15/7/2564
การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุกาณณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/2/2564
หนังสือ "การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" เป็นการรวบรวมผลการจัดการฝึกและการเข้าร่วมการฝึกด้านการจัดการสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23/2/2564
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำหนังสือ "การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ พัฒนาการเรียนรู้กระบวนการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
23/2/2564
คู่มือฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำขึ้นฉบับนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้หลักการในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีหลักวิชาการรองรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 215357 ครั้ง