กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนการฝึกและป้องกันบรรเทาสาธาณภัย

E-mail : ddpmExercise@gmail.com