กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

กลุ่ม
22/3/2566
หนังสือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุก มท (กปภก) 0624/ว27-28
15/8/2565
ให้จังหวัดสำรวจข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ ตามแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด และบันทึกข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367141 ครั้ง