กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

การรายงานการใช้ทรัพยากร (ศูนย์ ปภ. เขต)

กลุ่ม
8/11/2564
ในระหว่างที่มีสถานการณ์ให้รายงานทุกวันจนกว่าจะปิดสถานการณ์ (เวลา 17.00 น.) (ข้อมูลจะถูกใช้งานโดย ศอ. มส. ชภ.) การบันทึกข้อมูล 1 พื้นที่ปฏิบัติงานต่อการส่งข้อมูล 1 ครั้ง (ถ้า ศูนย์ ปภ. เขต มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 ที่ ต้องทำการส่งข้อมูล 3 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283738 ครั้ง