กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุบัติภัยช่วงเทศกาล )

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
17/12/2564
หนังสือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ)0624/ว27 และ 28 ลว 17 ธันวาคม 2564
1/11/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 22 ลว 29 ตุลาคม 2564
26/1/2564
ตามหนังสือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท 0624 (บกปภ) / ว 2 ลว 22 มกราคม 2564
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295571 ครั้ง