กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
9/12/2564
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 9451 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
21/10/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด้วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 20
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 265811 ครั้ง