กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ

กลุ่ม
1 2 3
15/7/2564
การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุกาณณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/2/2564
หนังสือ "การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" เป็นการรวบรวมผลการจัดการฝึกและการเข้าร่วมการฝึกด้านการจัดการสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23/2/2564
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำหนังสือ "การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ พัฒนาการเรียนรู้กระบวนการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
23/2/2564
คู่มือฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำขึ้นฉบับนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้หลักการในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีหลักวิชาการรองรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 224969 ครั้ง