กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งเตือนเตรียมความพร้อม

แจ้งเตือน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
3/8/2561
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ศักยภาพในการอุ้มน้ำของดินต่ำลง หากมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลาดเชิงเขา อาจทำให้พื้นที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยมีพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ จ.หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ มุกดาหาร อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการดังนี้ 1) ให้จังหวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง เตรียมพร้อมรับมือ ติดตั้งระบบสูบน้ำ รวมทั้งบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งและระบายน้ำออกตามสภาพพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ และจัดหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับรองรับการอพยพประชาชน 2) ให้จังหวัดที่มีการพร่องหรือระบายและจังหวัดท้ายน้ำแจ้งอำเภอสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารและกลไกฝ่ายปกครองอย่างทั่วถึง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ เช่น จัดเก็บทรัพย์สินขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง เตรียมย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย ฯลฯ 3) กรณีพื้นที่ท้ายเขื่อน/อ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดหากพบว่าปริมาณน้ำที่ระบายน้ำมีปริมาณมากและระดับน้ำสูง ให้ชี้แจงประชาชนทราบถึงความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และหากผู้อำนวยการท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการอำเภอ หรือผู้อำนวยการจังหวัดพิจารณาแล้วมีความจำเป็นต้องอพยพ และดำเนินการอพยพไปจุดที่ปลอดภัยตามแผนเผชิญเหตุ 4) ให้ประสานการปฎิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมด้านสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมทั้งให้จัดชุดเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งไปยัง ศูนย์ ปภ. เขต 2 (สุพรรณบุรี) เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ์) เขต 6 (ขอนแก่น) เขต 7 (สกลนคร) เขต 13 (อุบลราชธานี) เขต 14 (อุดรธานี) ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สน.ปภ.จ. ในพื้นที่เพื่อรับมอบภารกิจและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ กำลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง
2/8/2561
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ศักยภาพในการอุ้มน้ำของดินต่ำลง หากมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลาดเชิงเขา อาจทำให้พื้นที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยมีพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในช่วงวันที่ 2 ส.ค.- 4 ส.ค. 61 ให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ศักยภาพในการอุ้มน้ำของดินต่ำลง หากมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลาดเชิงเขา อาจทำให้พื้นที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยมีพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือน ของทางราชการอยู่ตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการ กำลังพล ให้พร้อมสนับสนุนจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง
31/7/2561
ได้แจ้งไปยังทุกจังหวัดเตรียมควาพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วง 28-31 กรกฎาคม 2561
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57768 ครั้ง