กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

อุทกภัย

สรุปสถานการณ์

กลุ่ม
4/12/2562
อุทกภัย ระหว่างวันที่ื 25 พ.ย.-1 ธ.ค.62
6/11/2562
พื้นที่ประสบอุทกภัย เดือนตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10905 ครั้ง