กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัด ปี2562-2563

ตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท(บกปภ)0624/ว45 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296815 ครั้ง