กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 2.แนวทางการเตรียมความพร้อมและการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296174 ครั้ง