กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดปี พ.ศ. 2564

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้แจ้งข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาด ปี พ.ศ. 2564 โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยสถานที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุการระบาด ได้แก่ บ้านเรือนในชุมชน สถานที่ที่มีการรวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ และโรงพยาบาล ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 928 อำเภอ 13 จังหวัด โดยมีกลุ่มเสี่ยงในเด็กวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อาจตั้งครรภ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296182 ครั้ง