กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

แผนปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้น

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296172 ครั้ง