กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

แบบสำรวจความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรณีพื้นที่เสี่ยงมาก

ตามหนังสือ มท 0624 (กปภก) / ว 271 ลง วันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่องการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เสี่ยงมาก

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296145 ครั้ง