กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ข้อมูลนำเสนอในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296147 ครั้ง