กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย

สิ่งที่สิ่งมาด้วย 1. รายชื่อสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 1 ชุด 2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย จำนวน 1 ชุด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 304082 ครั้ง