กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนรู

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว014 ลว 26 กันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 304084 ครั้ง